Dodací a obchodní podmínky


I. Všeobecné podmínky


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě www.ktsshop.cz a upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu www.ktsshop.cz je KTS-AME, s.r.o. , K. Čapka 60, 500 02 Hradec Králové, IČO: 42194407.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Účtenky jsou zasílány výhradně elektronicky na uvedený email v objednávce.

II. Objednání zboží


Každá objednávka, podaná prostřednictvím elektronického obchodu www.ktsshop.cz, je závazná. K objednání vybraného zboží musí kupující dané zboží nejprve vložit do nákupního košíku. Dalším krokem je vyplněné povinných kontaktních údajů a poté odeslání objednávky, čímž kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky se uzavírá kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Údaje uvedené kupujícím v objednávce musí být pravdivé a přesné. Po obdržení objednávky prodávající zašle kupujícímu e-mailem potvrzení objednávky. Při odeslání objednaného zboží prodávající zašle kupujícímu potvrzení o odeslání. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce. V případě že se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde-li k výrazné změně ceny, za kterou prodávající získává zboží od svých dodavatelů, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Změna nebo storno již provedené objednávky je možná jen po předchozí dohodě a písemném souhlasu prodávajícího a to pouze do okamžiku vyskladnění zboží ze skladu. Později uplatněné storno objednávky má za následek povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího. Při objednávání neskladového zboží si vyhrazujeme právo na 100% zálohu.

Příjem objednávek je uskutečňován
• e-mailem: 24 hodin denně na adrese: voda@kts-ame.cz
• telefonicky: 495 214 743
• osobně v prodejně - otevírací doba: Po - Pá 8 - 12 a 13 – 16
• faxem: 24 hodin denně
• písemně na naši adresu

Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce v co nejkratším termínu. Pokud je zboží skladem, je objednávka expedována nejdéle do 2 pracovních dnů od přijetí. V případě že objednané zboží není skladem, bude zákazník e-mailem informován o nejbližším možném termínu expedice.
Objednávky se vyřizují v pořadí došlých.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná nebo neúplná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího.
Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, Prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

III. Ceny, platební podmínky, fakturace


Veškeré ceny uvedené prodávajícím jsou konečné a jsou platné v okamžiku objednání zboží kupujícím.
V elektronicky zasílaném potvrzení objednávky jsou ceny uvedeny bez DPH a dopravného. Ty jsou k ceně objednávky dopočítány při vyexpedování a vyfakturování.
Tato konečná cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Prodávající ke každé vyřizované objednávce přiloží daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky a vyznačením DPH.
Fakturované zboží zůstává majetkem firmy KTS-AME s.r.o. až o úplného uhrazení fakturované částky. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím. Způsoby úhrady objednaného a dodaného zboží: • dobírka, za kterou je účtována cena za službu dle tarifu přepravce • bezhotovostně bankovním převodem na základě zaslané zálohové faktury. Prodávající odešle kupujícímu objednané zboží ihned po obdržení platby • hotově při převzetí na prodejně. Nebude-li zboží kupujícím vyzvednuto nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení prodávajícího, že je zboží rezervováno, prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit

IV. Způsob dodání zboží


Zboží bude odesláno službou České pošty - Obchodní balík, přepravní službou nebo vyzvednuto osobně v prodejně. Není-li možno objednávku vyexpedovat celou najednou, bude expedována po částech v závislosti na termínech dodání zboží, není-li v objednávce písemně dohodnuto jinak. Obchodní balík pošta doručuje druhý pracovní den po odeslání

GLS: do 0,5 kg 67,- Kč
do 25 kg 87,- Kč
do 30 kg 98,- Kč
do 40 kg 103,- Kč
Česká pošta: Cena zboží bez DPH 0,- až 4.000,- 94,- Kč
Více jak 4.000,- 0,- Kč
PPL: Cena zboží bez DPH 0,- až 4.000,- 98,- Kč
Více jak 4.000,- 0,- Kč
Cena dopravy u zásilek nad 50kg do 150kg:
PPL vždy bez ohledu na cenu zboží 550,- Kč
Cena dopravy u zásilek nad 150kg:
PPL dle tarifu dopravce
Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav doručené zásilky. V případě, že zjistí mechanické poškození obalu zásilky (pomačkaný, potrhaný, promočený), je povinen zkontrolovat stav zboží a s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Jakékoliv pozdější reklamace vztahující se k poškození zboží při přepravě nebudou uznány!!

V. Záruční doba, reklamace


Záruční doba u zboží činí 24 měsíců a začíná běžet dnem následujícím od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
Při zjištění vady výrobku má kupující právo toto zboží reklamovat, tj. bezodkladně prodávajícímu oznámit, že převzatý výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevuje.
Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího. K posouzení reklamace je nezbytné, aby kupující zaslal prodávajícímu reklamované zboží, kopii faktury, reklamační protokol (dopis) s popisem závady, zákaznickým číslem, jménem, kompletní adresou, telefonem a číslem účtu pro případ vrácení peněz. Při přepravě musí být zboží dostatečně zabaleno, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Pokud zboží dojde poškozené vinou nedostatečného zabalení, nebude akceptováno jako reklamace. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:
• neodbornou instalací, zacházením, obsluhou a použitím výrobku v rozporu s běžným užitím
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry údajům uvedeným v dokumentaci,
• poškozením přírodními živly, či násilným poškozením,
• poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami užívání,
• poškozením vzniklým zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti,
• na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva:
• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu.
Pokud jste reklamaci projednali předem telefonicky, nebo osobně s některým našim pracovníkem, uveďte prosím jeho jméno a datum projednání. V případě vracení peněz se částka poukazuje výhradně na bankovní účet. Bude-li požadováno vrácení peněz složenkou, bude z vracené částky odečten manipulační poplatek 100,- Kč.
Zboží nesprávně objednané kupujícím nelze uplatnit jako reklamaci.

VI. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží


Kupující, který uzavírá smlouvu za pomoci prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod, telefonem, faxem, atd.), má právo od této smlouvy odstoupit ve smyslu platných zákonů, bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. Pokud se kupující rozhodne využít tohoto svého práva, musí nepoškozené zboží v nepoškozeném původním obalu včetně návodů, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět do 14 dnů (rozhodující je datum odeslání).
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese KTS-AME s.r.o., Karla Čapka 60, 500 02 Hradec Králové. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující s vrácením platby počká do té doby, než obdrží vrácené zboží. Přímé náklady spojené s navrácením zboží ponese kupující. V důsledku nakládání kupujícím s vraceným zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, bude hodnota zboží snížena o jeho opotřebení.
Prodávající vrátí kupujícímu nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení zaplacenou kupní cenu, od které bude odečtena částka za nejlevnější způsob dodání zboží, který byl v době nákupu aktuálně nabízen (toto neplatí v případě osobního odběru zboží). Náklady na dopravu placené zákazníkem pro vrácení zboží prodávající nenahrazuje. Prodávající může po kupujícím v oprávněných případech požadovat adekvátní finanční náhradu za vynaložené náklady spojené s uvedením zboží zpět do prodeje. Doporučujeme nepoškozený původní obal, návody k obsluze a jiné informační sdělení v originálním stavu.
Odstoupit od smlouvy nelze v případě dodávky zboží na objednávku, upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

VII. Ochrana osobních dat


Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, společnosti KTS-AME s.r.o., svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.
Veškeré osobní údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího a jsou považovány za přísně důvěrné. Požadované uvedení e-mailové adresy kupujícího nebo jeho telefonního čísla slouží pro potvrzení objednávky, případně pro ověření nejasností v objednaném zboží. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího.

VIII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:http://www.coi.cz.
pozn. (Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.")

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.května 2015.
Doporučujeme
Sůl sypaná  SOLINO / Ciech -  baleno 25kg pytel
Cena bez DPH:
139,20 Kč
Cena s DPH:
160,08 Kč
Odželezňovací kabinet  BlueSoft 1650 F-CR
Cena bez DPH:
18 300,00 Kč
Cena s DPH:
22 143,00 Kč
Výprodej
Tryska kompletní   do betonu
Cena bez DPH:
155,28 Kč
Cena s DPH:
187,89 Kč
Čerpadlo  SPECK BADU 90/15   1.1/380
Cena bez DPH:
13 223,20 Kč
Cena s DPH:
16 000,07 Kč